Regulamin donacji

 1. Darczyńcą na rzecz Fundacji Ancilla (wspierającej budowę katolickiego publicznego przedszkola) z siedzibą w Warszawie przy ul. Sewerynów 8 może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
 2. Darowiznę można przekazać przelewem lub za pośrednictwem wpłaty w banku lub na poczcie na rachunki bankowe Fundacji, w tytule wpisując „Darowizna na budowę katolickiego publicznego przedszkola nr 210 w Warszawie” oraz, jeżeli Darczyńca wyrazi taką chęć – adres e-mail, by pozostać z nami w stałym kontakcie. Darowiznę można również przekazać za pomocą szybkich płatności za pośrednictwem usługi Przelewy24.
 3. Przekazanie darowizny jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
 4. Strony internetowe 7milionow.pl oraz fundacjaancilla.pl są prowadzone przez: Fundację Ancilla, tel: +48 506 117 930, e-mail: biuro@fundacjaancilla.pl KRS: 0000426739 NIP: 5252533939 REGON: 146206990;
 5. Realizacja przekazania darowizny przelewem następuje po zaksięgowaniu wpłaty Darczyńcy na koncie Fundacji. W przypadku płatności kartą lub przelewem elektronicznym liczy się chwila uzyskania pozytywnej autoryzacji. Darczyńca ma do wyboru następujące formy płatności:
  1. przelew – płatność następuje przelewem na rachunek Fundacji,
  2. przelewy elektroniczne z użyciem aktualnie udostępnianych możliwości przez Przelewy24
 6. Płatności dokonywane poprzez przelewy elektroniczne obsługiwane są przez Przelewy24
 7. Gdy Pani/Pan przekazuje Fundacji Ancilla darowiznę za pomocą platfomy Przelewy24 zachęcamy do podanie imienia, nazwiska, by znać personalia Darczyńcy (np. by móc wystawić zaświadczenie do odliczenia darowizny od podatku), kwoty darowizny oraz adresu e-mail, który jest niezbędny do obsługi płatności przez platformę. Jest to niezbędne by zrealizować darowiznę oraz wypełnić ciążące na Fundacji Ancilla obowiązki prawne. Podanie danych jest dobrowolne, ale wymagane i konieczne do przekazania darowizny.
 8. Może Pani/Pan również przekazać Fundacji dodatkowe dane takie jak adres korespondencyjny. Adres e-mail oraz adres korespondencyjny (jeżeli zostanie podany) posłuży nam do potwierdzenia wykonania przelewu oraz podziękowania za udzielone wsparcie. Jeżeli nie życzysz sobie podziękowań – skontaktuj się z nami: biuro@fundacjaancilla.pl
 9. W przypadku osób prawnych, stosownie do przepisu art. 18 ust. 1 pkt. 1  Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. nr 54 późn. zm)., istnieje możliwość odliczenia darowizn przekazanych na cele określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom, o którym mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom, określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego, obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele – łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 albo w art. 7a ust. 1, ww. Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
 10. W przypadku osób fizycznych, stosownie do przepisu art. 26 ust. 1 pkt. 9 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 200 r. nr 14 poz. 176 z późn.zm.), istnieje możliwość odliczenia kwot darowizn przekazanych na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele, z zastrzeżeniem ust. 6e, – w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu;
 11. Jeżeli podczas dokonywania płatności pojawią się problemy – prosimy o kontakt z Fundacją: biuro@fundacjaancilla.pl
 12. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującą Polityką Prywatności Fundacji Ancilla
 13. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Darczyńcy. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązujący prawem Fundacji Ancilla deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 14. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Darczyńcy w zakładce regulamin donacji.
 15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.